Web Link

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์การใสสะอาด มีธรรมาภิบาล 


พันธกิจ
1. บูรณาการ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย ในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ค่านิยมร่วม
INTEGRITY
I   = Integrity ความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ชอบรรม
N  = Network การสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ
T  = Transparency การสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการ 
E  = Ethic ยึดมั่นในความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
G  = Good Governance บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
R  = Reliability ความน่าเชื่อถือ
T  = Teamwork การทำงานเป็นทีมของบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Y  = Yield ความอ่อนน้อมถ่อมตนของทีมบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน

แผนที่

Poll

Facebook