Web Link

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

กระทรวงสาธารณสุข
 
 

บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
yes การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA)
yes โยบายการจ่ายเงินบริจาคให้สถานพยาบาลของรัฐ (BIOVALYS)
yes สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacturers Association : TPMA)

► หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 เรื่อง การไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนทุกประเภทในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA)

► หนังสือถึงประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน เรื่อง การไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนทุกประเภทในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA)

► เกณฑ์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา ของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA)

 
 
องค์การเภสัชกรรม
 
 
 
กรอบแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
 

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้อง
yes คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม (สำนักงาน ป.ป.ช.)
yes คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 1 (สำนักงาน ป.ป.ช.)
yes คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 2 (สำนักงาน ป.ป.ช.)

yes  หนังสือ การจัดการความรู้: สู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)

แผนที่

Poll

Facebook