Web Link

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

yes การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)

ภาพการประชุม

► รายงานการประชุม

yes การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

ภาพการประชุม

► ายงานการประชุม

yes  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 

 รายงานการประชุม

yes  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ภาพการประชุม

► รายงานการประชุม

yes การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

ภาพการประชุม

► รายงานการประชุม

 

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี "ครองตน ครองคน ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย"

yes หนังสืออนุญาตให้นำหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี "ครองตน ครองคน ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย" และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
yes หนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง ขอให้บรรจุหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี "ครองตน ครองคน ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย" ลงในหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ และหลักสูตรการพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD) ของหน่วยงาน
yes หนังสือถึงผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม/ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ขอให้บรรจุหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี "ครองตน ครองคน ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย" ลงในหลักสูตรการพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD) ของหน่วยงาน
yes หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี "ครองตน ครองคน ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย"

 

การปลูกฝังจริยธรรมในกิจวัตรประจำวันของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง)

yes หนังสือถึงผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการสถาบัน/หัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ขอให้ร่วมกันจัดกิจกรรมการปลูกฝังจริยธรรมในกิจวัตรประจำวันให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เป็นประจำทุกวัน
yes คำแนะนำในการสวดมนต์และเจริญสมาธิ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

แผนที่

Poll

Facebook