Web Link

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

yes คำสั่ง

 ► คำสั่งคณะกรรมการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

yes ทบทวนกิจกรรมย่อย

ทบทวนกิจกรรมย่อยและหน่วยนับเพื่อประกอบการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

 

 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

yes มาตรการ

มาตรการประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

► มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

yes รายงานผล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนที่

Poll

Facebook