Web Link

ปี 2562

การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะหน่วยงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน

yes โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ ฯ

แบบตอบรับ

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค)

 

สำหรับหน่วยรับตรวจตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

yes โครงการอบรมการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 4 ครั้ง)

► ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรอยัลออคิด บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ (เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 และเขตสุขภาพที่ 3)

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ ฯ

► ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8–9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสิรินภา ชั้น M โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12)

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ ฯ

► ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ (เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 10)

• หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ ฯ

► ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27–28 พฤศจิกายน 2561 ห้อง Grand convention ชั้น 6 โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 5 และเขตสุขภาพที่ 6)

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ ฯ

yes คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

yes แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

yes เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

สำหรับผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

yes คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปฏิทินการดำเนินงาน ฯ ปี 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 27954 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3557/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปฏิทินการดำเนินงาน ฯ

yes โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ของหน่วยงานระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1-12

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ฯ

ตรวจสอบผลการกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย

ภาพการดำเนินโครงการ ฯ จาก facebook ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

yes คู่มือผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

yes ตารางคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รวม 4 ไตรมาส)

 

ขอรายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

yes หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 29161 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอรายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

การโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

yes หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 4206 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 

การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในกำกับ

yes การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบตอบรับ

เอกสารประกอบการบรรยาย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ

► มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

หนังสือถึงหน่วยงานระดับกรม

• หนังสือถึงหน่วยงานในกำกับ

มาตรการทางการบริหาร ปกครอง/วินัย/อาญา ของส่วนราชการ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

คู่มือเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตภาครัฐ

คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

► แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 1

รอบ 2

yes โครงการอบรมความรู้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามหลักการ COSO 2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง

 

 

 

 

 

 

แผนที่

Poll

Facebook