Web Link

ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

yes คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค)

เอกสารหมายเลข 1 แผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม

เอกสารหมายเลข 2 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

เอกสารหมายเลข 3 แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

yes เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ในโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Hydrangea 1 ชั้น 6 โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

yes แบบลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

yes หนังสือการส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" สร้างคนดีสู่สังคม

yes คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

yes หนังสือแจ้งให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในหน่วยงาน

yes หนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง กำกับดูแลชมรมจริยธรรมในหน่วยงานทุกแห่งในเขตสุขภาพ

แผนที่

Poll

Facebook