Web Link

แผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

yes หนังสืออนุญาตให้นำแผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

yes แผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคัดเลือก "คนดีศรี ศปท.สธ." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

yes หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0217.02/3835 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การคัดเลือก "คนดีศรี ศปท.สธ." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

yes ประกาศศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก "คนดีศรี ศปท.สธ." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

yes คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 7/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือก "คนดีศรี ศปท.สธ." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

yes หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0217.02/3962 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก "คนดีศรี ศปท.สธ." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

yes ประกาศศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศรี ศปท.สธ." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนที่

Poll

Facebook