Web Link

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ

yes พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

 

ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

yes ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

yes ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

 

ประชุมชี้แจงการดำเนินการภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

► แบบรายงานแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนที่

Poll

Facebook