Web Link

ปี 2562

ประชุมชี้แจงการดำเนินการภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

► แบบรายงานแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1)

แผนที่

Poll

Facebook