Web Link

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายเกี่ยวกับการเรี่ยไร

พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 753 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 เรื่อง การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

► ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 (วันที่ 30 เม.ย. 2556)

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

► ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (วันที่ 4 ส.ค. 2558)

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.4/ว 618 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร

laughคำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร (แบบ กคร.1)

laughคำขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร (แบบ กคร. 2)

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.044.3/ว 328 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0202.1.6/ว 634 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

แผนที่

Poll

Facebook