Web Link

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

heart ประจำเดือนตุลาคม 2561
heart ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
heart ประจำเดือนธันวาคม 2561

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ส่วนกลาง และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

heart ประจำเดือนตุลาคม 2561
heart ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
heart ประจำเดือนธันวาคม 2561

 

แผนที่

Poll

Facebook