Web Link

Integrity and Transparency Assessment - ITA ปี 2559

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

 ITA 001.2 แบบรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับจังหวัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค)

- ITA 001.3 แบบรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับเขตสุขภาพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- ITA 001.4 แบบรายชื่อผู้ตรวจประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในเขตสุขภาพ

- ITA 001.5 แบบรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

- ITA 002-ITA 003  แบบข้อมูลบุุคลากรและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับจังหวัด

- ITA 002-ITA 003  แบบข้อมูลบุุคลากรและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับกรมวิชาการ

- ITA 002-ITA 003  แบบข้อมูลบุุคลากรและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ (สป. ส่วนกลาง)

บัญชีกลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือคำอธิบายแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ประจำปี 2559

แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - ไฟล์ word

แบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตารางคิดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามตัวชี้วัดที่ 21 ระดับกรม

ตารางคิดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามตัวชี้วัดที่ 21 ระดับจังหวัด

 ตารางคิดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามตัวชี้วัดที่ 21 ระดับกรม (รอบ 9 เดือน)

 ตารางคิดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามตัวชี้วัดที่ 21 ระดับจังหวัด (รอบ 9 เดือน) 

แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

yes ตารางคิดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามตัวชี้วัดที่ 21 ระดับกรม (รอบ 12 เดือน)

yes ตารางคิดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามตัวชี้วัดที่ 21 ระดับจังหวัด (รอบ 12 เดือน)

 

รายงานผลตัวชี้วัดเน้นหนักตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment:EBIT)

enlightenedรอบ 6 เดือน

- ระดับกรม

  กรมวิชาการ

- ระดับจังหวัด

  เขตสุขภาพที่ 1 , เขตสุขภาพที่ 2 , เขตสุขภาพที่ 3 , เขตสุขภาพที่ 4 , เขตสุขภาพที่ 5 , เขตสุขภาพที่ 6 , เขตสุขภาพที่ 7 ,

  เขตสุขภาพที่ 8 ,เขตสุขภาพที่ 9 , เขตสุขภาพที่ 10เขตสุขภาพที่ 11  และ เขตสุขภาพที่ 12 

enlightenedรอบ 9 เดือน

- ระดับกรม

  กรมวิชาการ

- ระดับจังหวัด

  เขตสุขภาพที่ 1 , เขตสุขภาพที่ 2 , เขตสุขภาพที่ 3 , เขตสุขภาพที่ 4 , เขตสุขภาพที่ 5 , เขตสุขภาพที่ 6 , เขตสุขภาพที่ 7 ,

  เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9 , เขตสุขภาพที่ 10เขตสุขภาพที่ 11  และ เขตสุขภาพที่ 12 

enlightenedรอบ 12 เดือน 

- ระดับกรม

กรมวิชาการ

- ระดับจังหวัด

เขตสุขภาพที่ 1เขตสุขภาพที่ 2 , เขตสุขภาพที่ 3 , เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 5 , เขตสุขภาพที่ 6 , เขตสุขภาพที่ 7 ,

เขตสุขภาพที่ 8 , เขตสุขภาพที่ 9 , เขตสุขภาพที่ 10 , เขตสุขภาพที่ 11 และ เขตสุขภาพที่ 12

 

รายชื่อผู้ประสานงาน ITA

- รายชื่อผู้ประสานงาน ITA หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- รายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

- สรุปรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- รายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับเขตสุขภาพ

 

รายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับจังหวัด                                                                                                                                    เขตสุขภาพที่ 1  เขตสุขภาพที่ 2  เขตสุขภาพที่ 3  เขตสุขภาพที่ 4  เขตสุขภาพที่ 5  เขตสุขภาพที่ 6  เขตสุขภาพที่ 7  เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9  เขตสุขภาพที่ 10  เขตสุขภาพที่ 11  เขตสุขภาพที่ 12

 

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0232/ว 241 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0232/5948 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

 

หนังสือเวียน

1. แจ้งรายชื่อผุ้ประสานงานระดับกรม

2. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0232.01-ว1014 (9 ธันวาคม 58)

3. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0232.01-ว1013 (9 ธันวาคม 58)

4. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0232.01-ว1015 (9 ธันวาคม 58)

5. ที่ สธ 0232-ว 116 (18 ม.ค. 59)

6. ที่ สธ 0232-ว 117 (18 ม.ค. 59)

7. ที่ สธ 0232.01-ว 115 (18 ม.ค. 59)

8. ที่ สธ 0232-1317 (18 ม.ค. 59)

9. ที่ ยธ 1204-ว 95 (19 ม.ค. 59)

10. ด่วนที่สุด ที่  สธ 0232-ว 192  (29 ม.ค. 59)

11. ด่วนที่สุด ที่  สธ 0232.01-ว 295  (29 ม.ค. 59)

12. ด่วนที่สุด ที่  สธ 0232.01-ว296 (29 ม.ค. 59)

13. ด่วนที่สุด ที่  สธ 0232-ว 193  (29 ม.ค. 59)

 

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับกรมวิชาการ

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด (สสจ.)

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับเขตสุขภาพ

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระดับ รพศ./รพท.)

 

โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 11 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 2 ชั้น 2 โรงแรมทีเค พาเลช โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับ เขตสุขภาพ

หนังสือเชิญอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับ สสจ.

หนังสือเชิญอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับ รพศ./รพท.

 

เอกสารที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment – ita) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

แนวทางการประเมิน ITA 2559

Evidence-based

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)

 

 

 

แผนที่

Poll

Facebook