Web Link

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

enlightenedคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

► แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรม ............... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

► แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรม ................... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

► แบบรายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

enlightenedคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

► แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

enlightenedแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

enlightenedรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    mail รอบ 6 เดือน 

    mail รอบ 12 เดือน

enlightenedการคัดเลือกองค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข และประกาศยกย่อง

► เอกสารประกอบการประชุมการคัดเลือกองค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข และประกาศยกย่อง ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) วันที่ 25 เมษายน 2561 ห้องประชุม 2 กองบริหารการสาธารณสุข  ชั้น 6 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► เอกสารประกอบการประชุมการคัดเลือกองค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

enlightened การคัดเลือกองค์กรคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประกาศยกย่อง ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564)

► เอกสารประกอบการประชุมคัดเลือกองค์กรคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประกาศยกย่อง ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมรับรอง ชั้น 5 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► งานนำเสนอ (PowerPoint) ในการประชุมคัดเลือกองค์กรคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประกาศยกย่อง ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมรับรอง ชั้น 5 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

yes หนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

yes แบบสรุปผลกิจกรรมตามโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

yes แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ฯ

แผนที่

Poll

Facebook