Web Link

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

yes การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2561

ภาพการประชุม

รายงานการประชุม

yes การประชุมปรึกษาหารือการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

ภาพการประชุม

รายงานการประชุม

yes การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  9 มกราคม 2562

ภาพการประชุม

► รายงานการประชุม

แผนที่

Poll

Facebook