Web Link

กฎหมายเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

กฎหมายเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

แผนที่

Poll

Facebook