Web Link

ปี 2560

smiley ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

smiley ตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

yes เอกสารบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH  ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

yes  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3738/2559 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินหลักฐาน ตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

yes รายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2560

 

yes การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับกรม และ ระดับจังหวัด

► แบบสำรวจ

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and  Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 )

♦ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2)

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

► แบบเก็บข้อมูล (External และ Internal)

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลบุคลากร (ภายในหน่วยงาน)

► ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment– ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน ป.ป.ท. และกระทรวงสาธารณสุข

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 yes  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (หน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ)

► แบบสำรวจ

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and  Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 )

♦ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2)

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

► แบบเก็บข้อมูล (External และ Internal)

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลบุคลากร (ภายในหน่วยงาน)

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. และกระทรวงสาธารณสุข

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

yes  รายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมวิชาการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน่วยงานในกำกับ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน

สำนักงานเขตสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน

  yes คู่มือ ITA ปี 2560 สำนักงาน ป.ป.ช.      

yes คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

 

yes คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity& Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

yes เตรียมการประเมิน ITA ระดับกรม และรายงานผลรอบไตรมาสที่ 1 

yes เตรียมการประเมิน ITA ระดับจังหวัด และรายงานผลรอบไตรมาสที่ 1

yes เตรียมการประเมิน ITA หน่วยงานภายใต้กำกับ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และรายงานผลรอบไตรมาสที่ 1 

 

yes  คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

yes  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 

smiley แบบรายชื่อผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

smileyข้อมูลบุคลากร (ภายในหน่วยงาน) เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

smiley ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

yes เอกสารประกอบการประชุมโครงการถอดบทเรียนของผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับเขตสุขภาพ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่

Poll

Facebook