Web Link

คนซื่อสัตย์ ปี 2560

เชิญชวนเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดเลือกยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

 

yes ระดับกรม
หนังสือนำส่ง

► แบบฟอร์มที่ 1
► แบบฟอร์มที่ 2


yes หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง

หนังสือนำส่ง
► แบบฟอร์มที่ 1
► แบบฟอร์มที่ 2


yes เขตสุขภาพ
หนังสือนำส่ง
► แบบฟอร์มที่ 1
► แบบฟอร์มที่ 2

yes รุปรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระดับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 จำนวน 8 ราย

yes สรุปรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2560 จำนวน 4 ราย

yes ข่าวเพื่อสื่อมวลชน สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่

Poll

Facebook