Web Link

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง

yes พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

yes ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2535

yes พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

yes ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546

yes แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

yes คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เดือนธันวาคม 2556

yes หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

yes หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เดือนมกราคม 2560

yes คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2560 เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

yes พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
smiley หนังสือนำส่งหน่วยงานต่างๆ

yes ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

yes ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

yes บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนสิงหาคม 2559

yes บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2560

yes บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมกราคม 2561

yes คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

yes คู่มือการใช้งานและระบบบันทึกข้อมูลสัญญาหน่วยงานของรัฐ

yes ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ

yes กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

yes รวมคำวินิจฉัยข้อตอบหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (เล่ม 1)

yes รวมคำวินิจฉัยข้อตอบหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (เล่ม 2)

yes รวมบทความอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

แผนที่

Poll

Facebook