Web Link

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

smiley ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
        ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561
       ► ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561
       ► ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561

 indecisionการใช้บัตรเครดิตราชการ
mail หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ
mail คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ

smiley การใช้รถราชการ

smiley พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

smiley ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547

smiley ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

smiley 108 คำถาม พนักงานราชการ 2

smiley บทวิเคราะห์ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

 

 

 

 


 


 

 

แผนที่

Poll

Facebook