Web Link

งบประมาณในลักษณะบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

yesyes แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ชุดโครงการสหยุทธ์ที่ 1-6

yes แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

yes แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขาขึ้น)

yes เอกสารงบประมาณนำเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

yes เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ระบบการติดตามและประมวลผลของศูนย์ประมวลผลข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. (Smart E-Vision)

yes คู่มือการใช้การงาน

 

แผนที่

Poll

Facebook