Web Link

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)

yes มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ ( Construction Sector Transparency Initiative CoST)

yes โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST)

yes Cost Thailand

yes กระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ Cost 

yes รายการข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามแนวทาง CoST

yes คู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) สำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

yes คู่มือการดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)

yes แบบแจ้งการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ CoST

yes เอกสารอบรม CoST (วันที่ 7 กันยายน 2560)

yes รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย

yes ภาพรวมการสอบทานโครงการ CoST ประจำปี 2561

 

แผนที่

Poll

Facebook