Web Link

 

ข่าว เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ
ข่าว เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการ...(อ่านต่อ)
วันที่ 6 ธ.ค. 61 View: 439 คน
รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ
...(อ่านต่อ)
วันที่ 26 พ.ย. 61 View: 585 คน
สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
...(อ่านต่อ)
วันที่ 28 มิ.ย. 61 View: 592 คน
ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
...(อ่านต่อ)
วันที่ 12 มี.ค. 61 View: 832 คน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 ธ.ค. 58 View: 2822 คน
 
ประจำปี 2561
ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแ...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 พ.ค. 61 View: 544 คน
ประจำปี 2560
สรุปมติ-ข้อสั่งการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 พ.ค. 61 View: 374 คน
ประจำปี 2559
...(อ่านต่อ)
วันที่ 10 พ.ค. 61 View: 336 คน
 
Corruption Perceptions Index (CPI) 2018
...(อ่านต่อ)
วันที่ 29 ม.ค. 62 View: 165 คน
Corruption Situation Index (CSI)
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พ.ค. 61 View: 387 คน
Corruption Perceptions Index (CPI) 2017
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พ.ค. 61 View: 360 คน
Corruption Perceptions Index (CPI) 2016
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พ.ค. 61 View: 292 คน
Corruption Perceptions Index (CPI) 2015
...(อ่านต่อ)
วันที่ 11 พ.ค. 61 View: 321 คน
จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2562
   ตัวชี้วัด/คำสั่ง/ผลการตรววจประเมินตามตัวชี้วัด
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2561
   ตัวชี้วัด/คำสั่ง/ผลการตรววจประเมินตามตัวชี้วัด
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2560
   ตัวชี้วัด/คำสั่ง/ผลการตรววจประเมินตามตัวชี้วัด
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2559
   ตัวชี้วัด/คำสั่ง/ผลการตรววจประเมินตามตัวชี้วัด
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2562
   ตัวชี้วัด/คำสั่ง/ผลการตรววจประเมินตามตัวชี้วัด
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  การเปิดเผยราคากลาง
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2561
   ตัวชี้วัด/คำสั่ง/ผลการตรววจประเมินตามตัวชี้วัด
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  การเปิดเผยราคากลาง
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2560
   ตัวชี้วัด/คำสั่ง/ผลการตรววจประเมินตามตัวชี้วัด
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  การเปิดเผยราคากลาง
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2559
   ตัวชี้วัด/คำสั่ง/ผลการตรววจประเมินตามตัวชี้วัด
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  งบลงทุน
  งบดำเนินงาน
  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
  การเปิดเผยราคากลาง
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

VDO ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

 
100%x180 กลเกมการทุจริต เกมชีวิตที่เอาชนะได้ด้วยจิตสำนึกต้านโกง View : 21 ครั้ง เปิด
100%x180 พิพิธภัณฑ์ต้านโกง View : 3 ครั้ง เปิด
100%x180 Thailand 4.0 จุดจบคอร์รัปชั่น View : 7 ครั้ง เปิด
100%x180 ผลการดำเนินงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดือนพฤศจิกายน 2561 View : 5 ครั้ง เปิด
100%x180 คุณว่าใครชนะ View : 15 ครั้ง เปิด
100%x180 การบ้าน View : 12 ครั้ง เปิด
100%x180 แซงคิว View : 4 ครั้ง เปิด

แผนที่

Poll

Facebook

อาคาร 7 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel :0 2590 1330 Fax : 0 2590 1330 E-mail : moph.stopc@gmail.com
Copyright © 2020 www.stopcorruption.moph.go.th All rights reserved. เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE8 ขึ้นไป
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ศปท.