Web Link

การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

smiley การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

smiley การรายงานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

smiley คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

smiley คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 10/2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่

Poll

Facebook